Önkéntes leszek!
Végezd el az iksz-et könnyedén!

Erasmus+ pályázat

Programunk középpontjában a középiskolás korú diákok állnak, akik az elsődleges célcsoportot képezik. Segítik a projekt eredményeinek létrehozását, és a projekttel kapcsolatos tevékenységekben is főszerepet játszanak.

További információk

Az Európai Unió
Erasmus+ programjának
társfinanszírozásával

Miért önkénteskedj
a Social Service for Schools szervezésében?

Az "iksz" és a tanulói önkénteskedés célja, hogy szociálisan érzékeny, aktív állampolgárok kerüljenek ki az iskolákból, akik felismerik, hogy tudnak tenni a társadalom jobbításáért és így önmagukért is.

„Az önkéntesség fejleszti a szociális készségeket és kompetenciákat, erősíti a társadalmi szolidaritást, valamint sokoldalú tapasztalatot nyújt. Klasszikus értelemben véve az önkéntesség az emberiség fejlődésének alapértékei közé tartozik.”

Biztonságos

Gondviselői és egyéb felügyelet mellett választhatsz helyeket, tapasztalataiddal segíthetsz másoknak is.

Minősített

A fogadóhelyeket a saját, szigorú minőségbiztosítási rendszerünkkel értékeljük.

Informatív

A honlap mobilbarát, egyszerű és logikus felépítésével járul hozzá, hogy mielőbb önkéntes tapasztalatokat szerezhess.

Nemzetközi

Saját országodon kívül számos európai ország fogadóhelyei közül is választhatsz.

Fogadóhelyek

Európa 2000 Gimnázium

Budapest

Csodalámpa Alapítvány

Budapest

ADNI ÖRÖM! – adománygyűjtő akció

Budapest

„Játszva megelőzni!” Játszóház - Játszótér Program

Budapest

További fogadóhelyek betöltése

Iskolai Közösségi Szolgálat (IKSZ)

A közösségi szolgálatot a 2012/13-as tanévben vezették be az érettségi előfeltételeként a köznevelés érettségit adó képzéseinél. Az iskolai közösségi szolgálat („iksz”) a tanuló társadalmi környezetének javát szolgáló, anyagi érdektől függetlenül végzett tevékenysége, amely egyénileg vagy csoportosan, akár projekt módszerrel is végezhető. Magyarországon a 2016-os, májusi vizsgaidőszaktól az érettségi vizsgára bocsájtás feltétele az 50 órás iskolai közösségi szolgálat teljesítése.

A program magyarországi meghonosításának célja, hogy szociálisan érzékeny, aktív állampolgárok kerüljenek ki az iskolákból, akik felismerik, hogy tudnak tenni a társadalom jobbításáért és így önmagukért is.

Közösségi Szolgálat a Máltaiaknál

Máltai Szeretetszolgálat

Manapság sokunknak elege van a városi lét darálójából. Kiszakadni innen, sokunk fejében megfordul. Erre kínál lehetőséget a Bio Farm 3000.

Közösségi Szolgálat az Europa 2000 Középiskolában

Máltai Szeretetszolgálat

Rendkívüli helyzetekben (árvíz, hóakadályok, egyéb katasztrófák) az érintett lakosságnak és a hivatásos mentőszervezeteknek segítünk a helyszínen étellel, itallal, jó szóval a nap 24 órájában és természetesen gondoskodunk a kárt szenvedettek ellátásáról a helyzetnek megfelelő segítő programokkal. Olyanokat várunk erre a feladatra, akik szükség esetén legalább egy hetes szolgálatot tudnak tábori körülmények között is vállalni, képesek elviselni a munkával járó lelki és fizikai megterhelést. A jelentkezők részére időközönként képzést indítunk, amelynek elvégzését követően válnak a Szeretetszolgálat katasztrófavédelmi önkéntesévé.

Projektösszegzés – az ERASMUS+ pályázat bemutatása

Máltai Szeretetszolgálat

A projekt témája a tanulók által végzett közösségi szolgálat oktatási rendszerbe történő integrálása, a service-learning nemzetközi szintéren való kidolgozása és adaptálása. A nemzetközi partnerség összetétele a céloknak megfelelően olyan iskolák bevonásával jött létre, amelyeknek a témában jártassága, működő programjai, komoly tapasztalatai, röviden, megosztható „jó gyakorlatai” vannak. Az alapötlet szerint ezeknek a nemzeti szintű, egyedi és egyéni „jó gyakorlatokanak” a megismeréséből és megosztásából kiindulva olyan szellemi termékeket kívánunk fejleszteni a témánkkal kapcsolatosan, melyek alkalmazásával egy komplex intézményi innovációt hozhatunk létre, mely lehetőséget teremtene alkalmazójának a módszertani, és szemléletbeli fejlődésre.

 

Projektünk nemzetközi szükségeségét az indokolja , hogy Európa szerte számos próbálkozás és kezdeményezés történt arra, hogy az iskolai önkéntesség és/vagy a közösségi szolgálat témáját felvállalja, de ezek közül nagyon kevés tudott sikeres, hosszútávú eredményt elérni, sőt a legtöbb nem lépte át az országhatárokat. Mi ezek közül a „jó gyakorlatok” közül válogatva, azokat megismerve kívánunk egy határokon átívelő programot megalkotni, amely képes az intézményi és oktatásbéli (pedagógiai-tanári-tanulói) fejlődés megteremtésére.

 

Nem egy egyedi probléma megoldására keresünk válaszokat, hanem egy európia szinten is adaptálható lehetőséget kínálunk fel projektünk eredményeivel. Egy olyan hiányt kívánunk pótolni ezzel a komplex programmal, amely a későbbiekben hasznára válna az európai, de akár az Európán kívüli köznevelés bármely résztvevőjének.

 

A Z generáció szociális érzékenysége folyamatosan gyengül, embertársaik, és kortársaik felé való közeledésük és emberi kapcsolataik a digitalizáció és az on-line térben töltött idő miatt fejlesztésre szorul, ezért pályázatunk egyik fő célkitűzése a szociális érzékenyítés, a társadalmi elfogadás és felelősségvállalás erősítése a lehető legtöbb szinten (befogadás, elfogadás, önkéntesség, közösségi szolgálat).

 

Stratégiai célok:

 • Egy európai szintre integrálható program megalkotása, amely összekötő kapcsot képez az oktatás (iskola – tanárok – tanulók) és a fogadó intézmények (társadalmi, civil és egyéb non-profit szervezetek) világa között.
 • Egy olyan közösségi szolgálati rendszer megalkotása, amely a tanulóra fókuszált, élményszerű, a mindennapi élettel összekapcsolható alternatív-komplex nevelést tesz lehetővé.
 • Olyan, a közösségi szolgálattal (service learning) összefüggő rendszer és oktatási program kidolgozása, amely beépíthető az iskolák pedagógiai programjába, a mindennapi pedagógiába.

 

Elméleti célok:

 • Szemléletformálás – attitűdváltás – személyiségfejlesztés – érzékenyítés
 • Rendszerszintű formálódás - szervezeti kultúra fejlesztése
 • Tudásmegosztás, tapasztalatcsere – „jó gyakorlatok” megismerése, átadása, adaptálása
 • Digitális, szociális és egyéb kompetenciák fejlesztése - társadalmi felelősségvállalás erősítése

 

Programunk középpontjában a középiskolás korú diákok állnak, akik az elsődleges célcsoportot képezik. Segítik a projekt eredményeinek létrehozását, és a projekttel kapcsolatos tevékenységekben is főszerepet játszanak.

Másik fő célcsoport a tanárok, oktatók köre, akiknek oktatási és képzési anyagokat készítünk, amelyek lehetővé teszik a hallgatók elsődleges célcsoportjának fejlesztését.

Harmadik célcsoportunk a fogadó intézmények és alkalmazottaik köre, akik a tanulók társadalmi és közösségi szolgálati tevékenységeit támogatják.

A projekt szellemi termékek fejlesztését tűzte ki a pályázati tevékenységek lebonyolítása mellett. A pályázati projekt nyelve az angol, mint ahogy a pályázati eredmények és innovációk is angol nyelvűek.

A szellemi termékek egy koherens rendszert alkotnak, de önmagukban is kezelhetőek, terveink szerint egytől-egyig kiválaszthatóak lennének az adaptálásra és a kiterjesztésre.

 

Fejleszteni kívánt szellemi termékekeink:

 • Intézményi protokoll, útmutató;
 • Tanári Kézikönyv (oktatási segédanyagok);
 • e-Pack (digitális önkénteskezelő felület és e-Learning anyagok, digitális segédanyagok) 
 • Tréning anyagok
 • Standard minősítés a fogadó partnerintézményekre

Az alkalmazott módszertant illetőleg törekszünk a projektszemlélet alkalmazására az intézményi protokoll bevezetése kapcsán. Az intézményi útmutató egy folyamatot mutat be, melynek lépése, mérföldkövei, mérési pontjai vannak, amit követni kell. A mérések, az ellenőrzések, a rendszeres beszámolók olyan visszacsatolást biztosítanak, mely tanulságokat a véglegesítés során be tudjuk építeni. Alapelvünk a gyakorlat-orientál, tanulói tevékenységre fókuszált nevelés. A téma még jobban kiemeli az informális oktatás, az alternatív pedagógiai módszerek erősítését.

 

A részvevők felé elvárt hatások kapcsán is a holisztikus szemléletet követjük, kompexen szemléljük a projektünk eredményeit. Projektünk missziója a köznevelés fejlesztése az által, hogy a tanulók számára olyan rendszert kínál fel, melyben az önkéntes, közösségi tevékenység révén nő a társadalmi felelősségvállalásuk, szociális érzékenységük és aktív állampolgárságuk. 

Innovációnk (szellemi termékeink) és az azokat kiegészítő projekteredmények elsősorban abban rejlenek, hogy nem készült még a köznevelési szektorban egy európai szinten is adaptálható komplex rendszer (programcsomag) és oktatási-képzési anyag, amely fókuszában a tanulói közösségi szolgálatnak és a tanulói önkéntességnek olyan integrált tevékenysége (service-learning) áll.

Csatlakozzon hozzánk

Regisztrálja önkéntes fogadóhelyét!

Regisztrálja iskoláját és szervezze diákja IKSZ-es önkénteskedését nálunk!

Hogyan válhat fogadóhellyé? Hogyan csatlakozhat az iskola?